ผอ.ศป.สพฐ. มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนางสาวปนัสยา เมฆพักตร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบ Solar Cell ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

คำสำคัญ


ผอ.ศป.สพฐ. มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนางสาวปนัสยา เมฆพักตร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการใช้พลังงานสะอาดด้วยระบบ Solar Cell ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. โดยมีประเด็นหารือเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อพิจารณาในระยะเริ่มแรก “แบบ G to G” 2. ประเด็นการเจรจากับ กฟภ. และ กฟน.
📍ระยะเวลาสัญญาที่กำหนดไว้ 20 ปี
📍ส่วนลดค่าไฟฟ้าที่ควรเพิ่มขึ้นจากเดิม 15-20 % เป็น 30-50%
📍ทำ CSR ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีมีไฟฟ้าใช้เพื่อเติมเต็มโอกาสการเรียนรู้ “Anywhere Anytime”
และท่านสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็ก ถ้าไม่พร้อมลงทุน ให้ติดต่อกองทุน ไปช่วยลงทุนให้
2.การประชุมในครั้งต่อไป ให้เชิญฝ่ายกฎหมาย กฟภ. และ กฟน.
เข้าประชุมร่วมกัน