ระบบพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย สพฐ. ( OBEC SAFETY PERSONNEL DEVELOPMENT )

เป็นระบบพัฒนาบุคลกรด้านความปลอดภัย สพฐ. ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยหน่วยงานสังกัด สพฐ. และสร้างความมั่นใจในการนำทักษะความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียนและผู้ปกครอง

473

สมาชิก

ดูสมาชิก

3

หลักสูตร

ดูหลักสูตร

71

วิทยากร

ดูวิทยากร

418

วุฒิบัตร

ดูรายการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯทั้งหมด 228
48.20% ของสมาชิกทั้งหมด
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯลงทะเบียน 228
48.20% ของสมาชิกลงทะเบียน
นักจิตวิทยาโรงเรียนฯทั้งหมด 245
51.80% ของสมาชิกทั้งหมด
นักจิตวิทยาโรงเรียนฯลงทะเบียน 245
51.80% ของสมาชิกลงทะเบียน
ว่าง 300
appzstory
หลักสูตร : หลักสูตรทดลอง

- รายละเอียด1
- รายละเอียด2
- รายละเอียด3

appzstory
หลักสูตร : การพัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาหรือนักวิชาการ

- Ice-breaking (กิจกรรม superhero)
- ประสบการณ์ล้ำค่า
- ปัญหาสุขภาพจิต
- ภาวะฉุกเฉินของโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- Anti-bullying Eeep listening
- Saft-B mod
- วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงาน

appzstory
หลักสูตร : การพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

- Ice-breaking (กิจกรรม superhero)
- ประสบการณ์ล้ำค่า ละลายพฤติกรรม
- กระบวนการให้คำปรึกษา v-shape
- การสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียน
- Reflect การเรียนรู้
- Saft-B mod
- ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะฉุกเฉินของโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- scernario


ระบบพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย สพฐ.
( OBEC SAFETY PERSONNEL DEVELOPMENT )
ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.
( OBEC SAFETY CENTER )
หมายเลขโทรศัพท์ : 022885795 สายด่วน 1579