ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ และวิทยบริการ : 0 2288 5795
กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 0 2288 5795
กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย : 0 2288 5600
กลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร : 0 2288 5599
กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
____และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน : 0 2288 5752

E-mail

obecsafetycenter@gmail.com