ระบบดิจิทัลด้านความสุขและความปลอดภัย สพฐ.
OBEC SAFETY DIGITAL SYSTEM [OSDS 1.0]