คณะผู้บริหาร

ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.