ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ


วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมาย นายยุทธนา สำราญกิจ รองผอ.ศป.สพฐ. และนายภุมรินทร์ บุตรดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร 4 ชั้น 2 นั้น โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. และนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภายใต้ นำเสนอข้อมูลงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 99,876,190 บาท ในการนี้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย ศป.สพฐ. ดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ประสาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดูแลด้านสภาพจิตใจของนักเรียน และประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียน
2.สรุปจำนวนสิ่งของที่รับบริจาค