ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนากลไกการดำเนินโครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสำคัญ


วันที่ 10 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศป.สพฐ. และนายภุมรินทร์ บุตรดี นักวิชาการศึกษา ศป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนากลไกการดำเนินโครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องสานพลัง ชั้น 12 อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพฯ และได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการฯในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาและวางกลไกการดำเนินการโครงการดังกล่าว พร้อมกับเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนระดับภูมิภาค เลือกสถานศึกษาที่มีการทำงานเข้มแข็งผ่านระบบสารสนเทศ Obec Care และเลือกวิทยากรหรือครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละพื้นที่ เพื่อการอบรมและพัฒนาฯ ทั้งนี้ได้มีการเลือกสถานที่จัดงานแต่ละภูมิภาค