รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพท. สพฐ. กิจกรรมที่ 3 การบรรณาธิการกิจ คู่มือศูนย์ความปลอดภัย

คำสำคัญ


วันที่ 8 มกราคม 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรมที่ 3 การบรรณาธิการกิจ คู่มือศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 โดยมี นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรีรองผู้อำนวยศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ ศป.สพฐ. นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ศป.สพฐ. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ศป.สพฐ. นางสาวธนาภรณ์ อรรคฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศป.สพฐ. นายผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชายชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วม ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร
นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศป.สพฐ) ได้ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้ 4 นิยาม คือ ภัย 4 กลุ่มภัย ได้แก่ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ และ 3 ป. ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และอุบัติช้ำ โดยส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้สังคม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อให้การป้องกันดูแลช่วยเหลือหรือเยียวยา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นระบบ
สำหรับ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพท. สพฐ. จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ สพท. ในการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา พัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับ สพท. ในการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา และเป็นแนวทางการบริหารจัดการและดําเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ
Cr.Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.