ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำทีมประชุมการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังความปลอดภัยในวันเด็กแห่งชาติวันที่ 13 มกราคม 2567

คำสำคัญ


วันที่ 8 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายนายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำทีมประชุมการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังความปลอดภัยในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2567 ที่จะจัดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักอำนวยการ สพฐ. ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และสำนักอำนวยการ สป. เข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมรักษาความปลอดภัยในงานดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยวันเด็ก ดังนี้
1) ประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,2 ในการสนับสนุน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) จำนวน 30 นาย พร้อมวางจุดรักษาความปลอดภัยภายในงาน จำนวน 10 จุด
2) วางจุดที่มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย ได้แก่ บริเวณสระน้ำที่มีสะพานชำรุด และจุดอันตรายภายในงานให้มีความปลอดภัย
3) วางแผนการใช้งานวิทยุสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่
4) ประสานงานรถกู้ภัยสแตนบาย จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล
5) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดูแล อำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงานฯ