รองเลขาฯ กพฐ. “ธีร์” นำทีม สพฐ. หารือ มหาวิทยาลัยกว่างซี และคณะจาก BAIJIAYUN สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

คำสำคัญ


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหัวหน้าคณะพบปะหารือกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University) และคณะผู้แทนจาก Baijiayun Information and Technology Co.,Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยมีคณะของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายนิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 นายอนันตศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผอ.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ. นางณภัค วรจิรปัญชญา ประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียน นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า สำหรับการร่วมหารือครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยในอนาคตคาดหวังว่าจะไม่เป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และวัฒนธรรม อีกด้วย “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความยินดีที่ได้สร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่างซี (Guangxi University) และ BAIJIAYUN Information and Technology Co.,Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรและหน่วยงานระดับประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเราสามารถนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน นำมาพัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนและครูอย่างแท้จริง”