รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เปิดโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียน สังกัด สพฐ.

คำสำคัญ


วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมี นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และคณะทำงาน เข้าร่วมในพิธีเปิด นายธีร์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกำหนดแนวทางการให้คำปรึกษา การป้องกันแก้ไขปัญหา การป้องปราม และการเยียวยาเด็กนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความรุนแรงก็ยังมีอยู่ และนักเรียนยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง “สพฐ. ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาครูประจำชั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ห้องเรียนและบ้านเด็กนักเรียน” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูประจำชั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีสมรรถนะหลักทางจิตวิทยา มีทักษะการวิเคราะห์ และการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีคุณลักษณะที่ดีในการแนะแนว ให้คำปรึกษา ปรับทุกข์ สร้างสุข พัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนมีเทคนิคการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤตได้ทุกสถานการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 245 คน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 245 คน รวม 490 คน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถ จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้แก่ นางสาวศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย