จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

คำสำคัญ


ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำโดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด และเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. อย่างเป็นระบบ ในการรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้ โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมดังกล่าว