ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

คำสำคัญ


ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้มอบหมาย นายธีรดนย์ ศรีฟ้า นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวอรอนงค์ ศรีทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมศรีตรัง โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร