ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

คำสำคัญ


ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้มอบหมาย นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ นายกิติศักดิ์ สมบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”