ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย และนายวัชระ ด้วงเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน กลุ่มเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ณ ห้องประชุมสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

และได้รับเกียรติจาก นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร้อยตำรวจเอกนเรศ สร้อยสนธิ์ รองสารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางสาวปรีติ สำราญทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวปวีณา อินทรจันทึก หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางสิริวีรา ศิรสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายปฐมพร โรจน์เรืองแสง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือและเยียวยา สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงตามภารกิจของหน่วยงาน