ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด/สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผอ.กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศสป.สพฐ. พร้อมด้วยนายธันวา สุขพิทยากุล จนท.ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด/สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส.
     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายจัดทำรายงานสถานการณ์และวิเคราะห์แนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติด/สารเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยข้อมูลของแต่ละสำนักจะรวบรวมนำมาวิเคราะห์และนำมาวางแผนนโยบายสร้างการรับรู้ให้ประชาชน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา และหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป