ศสป.สพฐ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. นางกรวรรณ ไสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศสป.สพฐ. พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับ

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับทักษะและการเข้าถึงสื่อพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function : EF) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อนำไปขยายผลให้กับครูปฐมวัยในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่าง ๆ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ที่กำหนดพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน 25 จังหวัด และพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา 5 (10) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ สพฐ. อย่างเป็นระบบ จึงต้องจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในครั้งนี้