ศสป.สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ข้อมูลปี พ.ศ. 2564 – 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้เดินทางมาเพื่อพบปะพูดคุยกับคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ข้อมูลปี พ.ศ. 2564 – 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และนายอนุพงษ์ คล้องการ รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ศสป.สพฐ. พร้อมคณะทำงานให้การต้อนรับ
นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวเน้นย้ำให้บุคลากรทุกภาคส่วนทำงานบนฐานข้อมูล มีข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา การเชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีต่าง ๆ สหวิชาชีพ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรายงานเหตุและแก้ไขเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และรองเลขาธิการ กพฐ. ได้กำชับบทบาทหน้าที่ของครูที่มีอิทธิพลต่อเด็กนักเรียน และบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการดูแลการช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน ให้มีความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต