ศสป.สพฐ. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 6

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ๋อง รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วยบุคลากรของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุมฯ

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1.การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามมาตรา 5 (10) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด

2.การดำเนินงานตามปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะเวลา 1 ปี (พื้นที่ที่มีผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด)

3.การดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE

4.การดำเนินงานการป้องกัน ควบคุม และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและการพนันออนไลน์


นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัยจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ สพฐ. จึงได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีทักษะ เทคนิค วิธีการศึกษา วิเคราะห์สภาพการดำเนินงาน การจัดทำรายงาน รูปแบบหรือนวัตกรรม อย่างชัดเจนและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ให้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ในการประชุมยังมีการหารือและแสดงความเห็นต่างๆ จากผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิ การรายผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด การดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE การดำเนินการ และผลการดำเนินงานการป้องกัน ควบคุม และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและการพนันออนไลน์  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในห้วง 4 เดือนหลัง เป็นต้น