ศสป.สพฐ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวกรอบการดำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๓  (CSSF 2022-2030) ฉบับภาษาไทย

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร. ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ.  มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ คล้องการ รองผอ.ศสป.สพฐ. พร้อมด้วยนางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผอ.กลุ่ม พร. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ.กลุ่ม บข. และนางสาวจิราพร บุญเส็ง เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ. กลุ่ม พร. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวกรอบการดำเนินงานความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๓  (CSSF 2022-2030) ฉบับภาษาไทย ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ภาคเช้า
๑) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด (ประธานพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) 
๒) ร่วมเสวนาในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในสภาพแวดล้อมการศึกษา ในประเทศไทย
๓) ร่วมการประกาศเจตนารมณ์พร้อมกับหน่วยงานเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ภาคบ่าย
๑) ร่วมวิเคราะห์นโยบายและตอบข้อมูลแบบสำรวจ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ในประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง)
๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ กรอบ CSSF 2022-2030 กับมาตรการ ของ สพฐ.  ผ่านเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยแห่งประเทศไทย (TSSN)