ศสป.สพฐ.ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาปี พ.ศ. 2564-2566

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. กลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ศสป.สพฐ. จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาปี พ.ศ. 2564-2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดย นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. ได้มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ คล้องการ รอง ผอ.ศสป สพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมกับนางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ.กลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ศสป สพฐ., นายปรีดี โสโป ผอ.สพม.จันทบุรี ตราด และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. คณะทำงานได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการโครงการ ดังนี้

2. การสังเคราะห์ข้อมูลการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ๔ กลุ่มภัย ข้อมูล พ.ศ. 2564 – 2566 ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อดูสถิติว่า แต่ละเหตุความไม่ปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นบ่อยในช่วงใด มากน้อยเพียงใด มีเหตุปัจจัยอะไรบ้าง ควรเน้นมาตรการป้องกัน และแก้ไขในเรื่องใด เพื่อลดการเกิดเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. ให้น้อยที่สุด

3. การแบ่งคณะทำงาน 5 กลุ่ม เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยต่างๆ

4. การนำเทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อสามารถดูและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติได้อย่างเป็นปัจจุบัน