รองเลขาธิการ กพฐ. “ดร.ธีร์ ภวังคนันท์” เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยสถานศึกษา สพฐ.

คำสำคัญ


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

นายธีร์ ภวังคนันท์ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึง การทำให้นักเรียนต้องได้เรียนอย่างมีความสุข และเกิดความปลอดภัย เพราะหากสถานศึกษาไม่ปลอดภัย ย่อมเกิดผลกระทบโดยตรงกับความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก กอรปกับ นโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อที่ 1 เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โดยจะเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น

“กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทุกมิติรอบด้าน โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกำหนดมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความปลอดภัยเกิดการเรียนรู้ อย่างรอบด้านและเต็มตามศักยภาพ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจ ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา มุ่งเน้น ให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการ 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม ซึ่งแยกเป็น 4 กลุ่มภัย ดังนี้ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง โดยปีการศึกษา 2565 มีเหตุการณ์และสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีการรายงานข้อมูลมายังศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละกลุ่มภัยปริมาณค่อนข้างสูง