ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะเลขานุการคณะขับเคลื่อนการพัฒนางาน School Health Hero

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะเลขานุการคณะขับเคลื่อนการพัฒนางาน School Health Hero ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ เป็นประธานการประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น สาระสำคัญของการประชุมสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมได้ขอให้คณะทำงานแต่ละส่วนราชการ (กรมสุขภาพจิต และสพฐ.) นำเสนอแผนการดำเนินงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน School Health Hero โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2566

(สังกัด สพฐ.) โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมกับ สวก. สวก. ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้ การขยายแผนการดำเนินงาน โดยการประชาสัมพันธ์ไปยัง สพท. เพื่อให้ครูเข้าร่วมระบบ School Health Hero เพิ่มเติม

1.2 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ Dashboard School Health Hero โดย รศ.ดร. อิสระ อนันตราศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร. อิสระ อนันตราศิลป์ ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้ การพัฒนาระบบ Dashboard School Health Hero อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้มีสอดคล้องกับการใช้งาน ความสะดวก รวมถึงการแก้ปัญหาในการใช้งานการเข้าสู่ระบบ และอยู่ระหว่างขยายการใช้งาน Dashboard School Health Hero ไปยัง สศศ.

1.3 ผลการทดลองใช้ และแผนการดำเนินการกลุ่มนำร่องการใช้งาน School Health Hero 2 โรงเรียน โดย สศศ. ได้นำเสนอข้อมูล ดังนี้ การดำเนินงานอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคณะทำงาน และมีแผนการดำเนินงานให้ครูเก็บข้อมูลแบบประเมิน โดยจะหารือร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

1.4 ความก้าวหน้านโยบายการใช้งานการเชื่อมต่อระบบ OBEC CARE ในส่วนของ ศสป.สพฐ. นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ. ศสป.สพฐ. ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนในไตรมาสที่ 4 โดยจะมีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกำกับ สพฐ. ถึงการเชื่อมต่อระบบ OBEC CARE และ School Health Hero

2. แผนการพัฒนา Dashboard ดำเนินการโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และแผนการพัฒนาระบบ OBEC CARE ซึ่งดำเนินการโดย ศสป.สพฐ. นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ. ศสป.สพฐ. ได้เสนอแผนการพัฒนาระบบ OBEC CARE ซึ่งดำเนินการโดย ศสป.สพฐ. ร่วมกับ กสศ. อยู่ระหว่างการหารือดำเนินการพัฒนาระบบ OBEC CARE เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและความสะดวกในการใช้งานต่อไป