ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

ข่าวอัพเดท


คำสำคัญ


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ดร. ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. ได้มอบหมายให้นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.ศสป.สพฐ. พร้อมด้วยนายวัชระ ด้วงเมือง ช่างไฟฟ้า ช4 ศสป.สพฐ. และนางสาวบุษกร หลำ เจ้าหน้าที่ ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป และมีสมรรถณะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ขอสรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้
1. กำหนดการและขั้นตอนการจัดพิธีปล่อยแถว พนส.
2. รูปแบบการปล่อยขบวน พิธีการปล่อยแถว พสน. โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 – 11.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน พสน.ที่เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว
2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 100 คน พร้อมยานพาหนะ
2.2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 100 คน พร้อมยานพาหนะ
2.3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 100 คน พร้อมยานพาหนะ
2.4 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 100 คน พร้อมยานพาหนะ
2.5 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน พร้อมยานพาหนะ
2.6 กองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรี จำนวน 50 คน พร้อมยานพาหนะ
2.7 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน พร้อมยานพาหนะ
3. ออกตรวจตราและตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามจุดเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
จุดที่ 1 สวนรถไฟ, โรงเรียนหอวัง (ผู้บริหาร/ผู้แทน ศธ.)
จุดที่ 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นจูรี่, โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (ผู้บริหาร/ผู้แทน สพฐ.)
จุดที่ 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า, ใต้สะพานพระราม 8 (ผู้บริหาร/ผู้แทน ธทจ.กทม.)
จุดที่ 4 สยามพารากอน/สยามสแควร์/ห้างมาบุญครอง (MBK center),(ผู้บริหาร/ผู้แทน สอศ. )
4. การแต่งการของ พสน.
4.1 ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน แต่งกายชุดสุภาพ
4.2 กลุ่มข้าราชการ/พนักงานราชการ ใช้เครื่องแบบสีกากีคอพับ ประดับเข็ม พสน. หรือชุดเสื้อแจ็คเก็ต พสน. แขนยาว สีดำ เสื้อตัวในโปโลสีเหลือง
4.3 พสน. กางเกงดำ เสื้อโปโลสีเหลืองและสวมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ต พสน. สีดำ
4.4 กลุ่มบุคคลทั่วไปใช้ชุดสุภาพ