ศสป.สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2567

คำสำคัญ


ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป.สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2567 โดย ผอ.ศสป.สพฐ. มอบหมายให้ นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผอ.กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผอ.ปย.) ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) สำนักงาน ป.ป.ส. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยขอเรียนเชิญ เลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
โดยมีการสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาวินิจฉัยคดีตรวจสอบทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) และการดําเนินงานจัดทําอนุบัญญัติรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จะดำเนินการออกกฏหมายลูก 82 ฉบับ โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 56 ฉบับ อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 ฉบับ