ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศสป สพฐ. ได้มอบหมายให้นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.ศสป.สพฐ. พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ ศสป.สพฐ. และนางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการเวลา 13.30 – 14.30 น. นั้น ขอสรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้
1)ประธานในที่ประชุมได้ขอให้คณะทำงานแต่ละส่วนราชการในกำกับ ศธ (สพฐ. สกศ. สช.) นำเสนอแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการ **ในส่วนของ ศสป.สพฐ. ได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายนักจิควิทยาประจำโรงเรียน ในระยะ 2 รายงานความคืบหน้าเตรียมการจัดทำวีดีทัศน์ พัฒนาครูด้านจิตวิทยา โดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และแผนการดำเนินงานตลอดแนวทั้งปีงปม.
2)การเน้นย้ำการส่งคลิปประกวดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเวลาที่กำหนด
3)ผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ของสภาการศึกษา
4)ประธานเสนอให้ ผู้ปกครองได้เรียนรู้การถ่ายทอดเทคนิคการเลี้ยงลูก โดย กสร.