ศสป.สพฐ. เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในห้วง 6 เดือนหลัง

คำสำคัญ


วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รอง ผอ.ศสป. สพฐ. และ นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผอ. กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในห้วง 6 เดือนหลัง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม
การประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนด กรอบแผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดร่วม ให้สอดคล้องกับนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาลประมวลกฎหมายยาเสพติด และแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2566 – 2570 (5 ปี) ตลอดจนลดความซ้ำซ้อนของการตั้งงบประมาณแผนบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยมี ป.ป.ส เป็นเจ้าภาพหลัก