ศสป.สพฐ. เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure – SOP)

คำสำคัญ


❇️ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. และดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure – SOP) เรื่อง แนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด เด็กที่ต้องหาว่ากระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา และเด็กที่ศาลหรือผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งมารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้

ในที่ประชุมได้มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายให้ความรู้และให้แนวทางในการพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่้เป็นมาตรฐาน ได้แก่ นายสรรสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการเด็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ อาจารย์นิฐิณี ทองแท้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์เขมชาติ ตนบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้แบ่งคณะทำงานด้วยกิจกรรมกระบวนการกลุ่มจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ประเด็น “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 3 กลุ่ม” ได้แก่

▶️ กลุ่มที่ 1 เด็กที่ต้องหาว่ากระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา

▶️ กลุ่มที่ 2 เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด

▶️ กลุ่มที่ 3 เด็กที่ศาลหรือผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งมารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

✅ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure – SOP) ในการกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการประสานส่งต่อความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และเพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดจากการคุ้มครองสวัสดิภาพ