ศสป.สพฐ. เข้าร่วมการประชุมหารือจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ร่างกฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความสุขและความปลอดภัย และนางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการประชุมหารือจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ร่างกฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และนายโกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการในที่ประชุมได้มีการประชุมหารือเพื่อประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ร่างกฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็น ดังนี้ ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา ตามข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548

  1. ร่างกฏกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. ….
  2. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. …