ศสป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. และนางสาววสุอรรณ กัลปาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ร่วมกับสำนักอำนวยการ และสำนักอื่นๆ ใน สพฐ. โดยมีนายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนว รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส สพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 ในการประชุมได้มีการอภิปรายตามที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำร่างมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

 1. ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา
  1.1 การจัดสวัสดิภาพของนักเรียน
  1.2 การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย
  1.3 การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ
  1.4 การป้องกันภัยธรรมชาติ
  1.5 การป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  1.6 การป้องกันภัยจากยาเสพติด
  1.7 การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา/ภายนอกสถานศึกษา
 2. การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
 3. ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ