ตัวแทนมูลนิธิรักษ์ไทย ขอเข้าพบศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ.

คำสำคัญ


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ตัวแทนมูลนิธิรักษ์ไทย ขอเข้าพบศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. โดยมีนายเดชา ปาปาณะศรี รองผอ.ศสป.สพฐ. (ผู้แทน ผอ.ศสป.สพฐ.) นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ศสป.สพฐ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย ศสป.สพฐ. เข้าร่วมหารือในครั้งนี้
โดยการหารือในการดำเนินการจัดอบรมโครงการ Stand Up Against Street Harassment “การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยข้อหารือร่วมกัน สรุปดังนี้
1. มูลนิธิรักษ์ไทย ขอประสานความร่วมมือกับ สพฐ. จัดอบรมโครงการ Stand Up Against Street Harassment “การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
2. ขอให้ สพฐ. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย เข้ารับการอบรมฯ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม หรือผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว และสนใจเข้าอบรมเพื่อทบทวนความรู้
3. การจัดอบรมจะมีทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite รวมถึงหลักสูตรการจัดอบรมจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารประสบการณ์ เมื่อเผชิญภัยคุกคามบนท้องถนน และภัยคุกคามในพื้นที่สาธารณะ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม
4. ผู้เข้าอบรมผ่านการทำแบบทดสอบหลังการอบรมแล้วจะได้รับเกียรติบัตร
5. การอบรมจะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567