สพฐ. มุ่งสร้างความสุข ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ 5 ช่องทาง

คำสำคัญ


สพฐ. มุ่งสร้างความสุข ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ 5 ช่องทาง
1. Website : safetycenter.obec.co.th
2. Line : @obecsefetycenter
3. Email : obecsefety.new2567@gmail.com
4. โทร. 0 2123 8789
5. Facebook : ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย