สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรการความปลอดภัย สพฐ.

คำสำคัญ


วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรการความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 โดยมี นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงาน เข้าร่วม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนทบทวนมาตรการในสถานศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีความทันสมัย

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรการความปลอดภัย สพฐ. ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดทำแผนทบทวนมาตรการในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. รวมถึงให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีแนวทาง มาตรการการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป