ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรการความปลอดภัย ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซา สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ


วันที่ 29 มีนาคม 2567 – 1 เมษายน 2567 ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรการความปลอดภัย ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซา สุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้
ในการนี้ ดร.ตฤน ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ชี้แจงแนวการสังเคราะห์มาตรการความปลอดภัย สพฐ.สำหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยการแบ่งกลุ่มทบทวนมาตรการ ระดมสมอง ทำแผนการขับเคลื่อน มาตรการ วางกรอบแนวคิด สังเคราะห์ การวางแผนจัดลำดับความสำคัญ  
การประชุมในครั้ง เพื่อจัดทำแผนทบทวนมาตรการในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา และการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม กอปรกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีความทันสมัย