ศสป.สพฐ. ข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 2/2567

คำสำคัญ


วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวปนัสยา เมฆพักตร์ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 2/2567 โดยท่านผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. (นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง) เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยขอสรุปประเด็นการประชุมเตรียมการรับการประเมิน ดังนี้ เป็นการประชุมที่ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1/2567 เกี่ยวกับการหารือประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องของ สพฐ. ที่ต้องเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ITA ซึ่งมีทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว เหลือที่ต้องดำเนินการ 11 ตัวชี้วัด และในวันนี้มีการหารือ(เพิ่มเติม) ว่าตัวชี้วัดด้านใดควรมอบหมายให้สำนักใดเป็นหลักและสำนักใดต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้าสำนักใดที่ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพของตัวชี้วัดเรื่องนั้น ต้องดำเนินการส่งข้อมูลให้กับ ฝ่ายเลขา สนก. ภายใน 10 เมษายน 2567 ในส่วนของศสป.สพฐ. ไม่ได้รับมอบเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบตัวชี้วัดด้านใด แต่ให้เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลของตัวชี้วัดที่อาจเกี่ยวข้องและเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลร่วมกับสำนักอื่น ๆ และในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 จะมีการนัดประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยทางสนก. จะจัดทำรายงานการประชุมและดำเนินการแจ้งเวียนทุกสำนักให้ทราบต่อไป