ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด

คำสำคัญ


วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ฯ และนายกิติศักดิ์ สมบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. และ ผ่านทาง Facebook Page “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” โดยมีที่ปรึกษาการป้องกันและปรายปรามยาเสพติด (นายธนากร คัยนันท์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยน และเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยาเสพติด