ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การทดสอบระบบการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ผ่านระบบ Line Official

คำสำคัญ


ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม 2567 เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ กลุ่มบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร (กลุ่ม ตข.) ดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การทดสอบระบบการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ผ่านระบบ Line Official ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมี นายเดชา ปะณะศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เป็นประธานการประชุม นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมี นายนรินศักดิ์ มีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ผู้พัฒนาระบบฯ เป็นวิทยากร ตลอดจนบุคลากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมประชุมฯ โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. การแบ่งประเภทระดับสีของข่าว วิธีการจัดการ การดำเนินงานของข่าว รวมถึงการรายงานข่าวเข้ามา ในระบบ
  2. การเก็บรวบรวมสถิติข่าว การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง หรือข้อมูลแบบเรียลไทม์
  3. การสร้างการรับรู้การใช้ระบบการแจ้งเหตุ ร้องเรียน ร้องทุกข์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Line Official