ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ดร.นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน และมีผู้บริหาร 7 ส่วนราชการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา ประกอบด้วย
– ผู้แทนอัยการสูงสุด
– อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
– ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
– อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
– ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
– ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการกำหนดวิธีการปฏิบัติต่อเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา (อายุต่ำกว่า 12 ปี) ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับอายุขั้นต่ำสำหรับความรับผิดทางอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546