ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการฝึกอบรมความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

คำสำคัญ


ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นายภุมรินทร์ บุตรดี นักวิชาการศึกษา นางสาวณัฐหทัย ผาคำ พนักงานราชการ นายกิตติพจน์ วรรณกลาง และนางสาวทวีพร บุญเส็ง เป็นผู้แทนของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการฝึกอบรมความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการเนื่องด้วยปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านไซเบอร์มีความสำคัญมาก ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน สื่อโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งนำมาถึงภัยคุกคามต่าง ๆ ทางไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) จึงจัดการฝึกอบรมความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคลากร หรือผู้ที่ใช้งานในสังกัดให้ตระหนักรู้ในการป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และรู้เท่าทันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับโลกในยุคปัจจุบันประเด็นสำคัญ ดังนี้
๑.มีการ Pre Test ก่อนการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้ทดสอบความรู้
ที่ตนเองมีก่อนการอบรมและทำ Post Test หลังจากการอบรมเพื่อทดสอบตนเองว่าได้ความรู้จากการอบรมมากน้อยเพียงใด
๒. Overview ความสำคัญของ Cyber Security รวมถึงพื้นฐานสำคัญของ Cyber Security หรือหัวใจหลักของความปลอดภัยทางไซเบอร์ เรียกว่า CIA (C: Confidentiality การรักษาความลับของข้อมูล I: Integrity การรักษาความถูกต้องของข้อมูล และ A: Availability
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล)
๓. รูปแบบภัยคุกคามของ Cyber Security และคาดการณ์ภัยคุกคามในอนาคต
๔. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดจากช่องโหว่ (DATA BREACH)
๕. วิธีการมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ
๖. การป้องกันตัวเองอย่างไร จากภัยคุกคามไซเบอร์