ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

คำสำคัญ


วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ห้อง 4-30 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทิดอุดมธรรม คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม นำเสอนเค้าโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของประเทศไทย ตามกรอบปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เสียหายในคดีอาญาและการใช้อำนาจโดยชอบ ค.ศ.1985 และนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้