ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอในการลดภาระการประเมินสถานศึกษาระดับ สพฐ.

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา เวลา 14.00 นาฬิกา ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้มอบหมายให้รองยุทธนา สำราญกิจ นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาความปลอดภัย สพฐ. และนางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอในการลดภาระการประเมินสถานศึกษาระดับ สพฐ. การประชุมในครั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำเสนอโครงการข้อมูลโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน จำนวนทั้งหมด 3 รายการ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสถัดไปของ ศป.สพฐ. ดังนี้
1.โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน ทั้งหมดที่ได้นำเสนอ จำนวน 3 รายการ นี้ ให้คลี่ภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน ออกมาให้เห็นเป็นภาพรวมทั้งหมดว่ามีการดำเนินการในส่วนของ สพท. สถานศึกษา และครูอย่างไร ให้ระบุชัดเจน  เช่น 1 โครงการ 1 กิจกรรม มีการติดตามผลการดำเนินงาน หรือมีการเก็บข้อมูลอย่างไร สิ่งใดที่จะช่วยลดภาระการทำงานของ สพท. สถานศึกษา และครูลงได้บ้าง และการดำเนินการอย่างไรที่ทำแล้วส่งผลให้ภาระงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งแสดงข้อมูลของภาพรวมทั้งหมดว่า เพิ่มขึ้น/ลด อย่างไร ให้เน้นย้ำเรื่องลดภาระงาน
2. เน้นย้ำในเรื่องของการกำกับติดตามการดำเนินงาน เพื่อที่จะได้ทราบผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละไตรมาส  
3. ให้ ศป.สพฐ. ปรับแผนการดำเนินงานลงแบบฟอร์ม (ร่าง) ข้อเสนอการลดภาระการประเมิน ฯ ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์ ในระหว่างการปรับแผนการดำเนินงาน หากมีข้อสงสัยสามารถส่งแผนให้ สตผ. ช่วยตรวจทาน และปรับแก้ และให้ ผอ. ศป.สพฐ ลงนามรับรอง