ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ประชุมแนวทางการเสนอหนังสือราชการ

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 นาฬิกา ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เป็นประธานการประชุมแนวทางการเสนอหนังสือราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการเสนอหนังสือราชการแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. โดยมี นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาความปลอดภัย สพฐ. นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร นางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสพฐ.1 อาคารสพฐ.4 ชั้น 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค หัวหน้างานสารบรรณ และนางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักอำนวยการ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ให้แก่บุคลากรศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ในครั้งนี้