ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ รุ่นที่ 3

คำสำคัญ


เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ.กลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ฯ และนางสาวณัฐหทัย ผาคำ พนักงานราชการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ รุ่นที่ 3
ณ ห้องประชุมพีโอนี่ อาคารล็อบบี้ ชั้น 6 โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. Overview ความสำคัญและความจำเป็นต่อการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานรัฐ
  หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
  ทางสารสนเทศในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ
 2. หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (CIRP) ในประเทศและต่างประเทศ
 3. การจัดทำแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ทำการแบ่งกลุ่มหน่วยงาน Workshop การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ (โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์กำกับ) และนำเสนอแผนรับมือเหตุภัยฯ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจาก สกมช. เป็นผู้ประเมินผล ให้ความเห็นและคำแนะนำต่อแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์
  ที่จัดทำขึ้นในสถานการณ์จำลอง
  ทั้งนี้ ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอโดยผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. และศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดำเนินการส่งแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (CIRP) ภายใน 7 วัน หลังสิ้นสุดการอบรม โดยสำนักเทคโนโลยี
  เพื่อการเรียนการสอนจะเป็นผู้ดำเนินการ