สพฐ. รวมใจภักดิ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ แต่งม่วงสะพรั่งงามเต็มพื้นที่

คำสำคัญ


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรักปีนี้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการแสดงความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เนื่องในวันแห่งความรัก ซึ่งไม่จำกัดเพียงความรักของคู่รักเท่านั้น แต่สามารถแสดงออกถึงความรักต่อครอบครัว พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน บุคคลที่เคารพนับถือ รวมถึงความรักต่อสถาบันหลักของชาติ โดยในส่วนของ สพฐ. ได้รณรงค์การใส่เสื้อผ้าสีม่วงไปยังข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกสำนัก และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ข้าราชการและบุคลากรของ สพฐ. ได้สานพลังร่วมใจกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในองค์กรอย่างเหนียวแน่น
.
ทั้งนี้ สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงส่งเสริมงานด้านการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยเริ่มจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ระยะที่ทรงงานการศึกษามากว่า 40 ปี จึงทรงเชี่ยวชาญด้านการศึกษาอย่างมาก จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติในฐานะ “เจ้าฟ้านักการศึกษา”
Cr.Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.