ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการการศึกษา

คำสำคัญ


วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมาย นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนางสาวอรอนงค์ ศรีทอง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมมาธิการการศึกษา ณ ห้องประชุมกรรมมาธิการ CA 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ พร้อมรวบรวมข้อมูลจาก สอ. สวก สศศ. และศป.สพฐ. เรื่องความรุนแรงในสถานศึกษา รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมมาธิการการศึกษา
โดยมีประเด็นความสำคัญ ดังนี้
1.แนวนโยบาย และมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา
2.แนวทางการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
3.ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและมีมติตามเสนอ