ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น – 12.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมาย นายเดชา ปาณะศรี  รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีประเด็นความสำคัญ ดังนี้
1.เปิดการประชุมเวลา 9:30 น โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือ นายอำนาจ แสนฉลาด ได้มอบนโยบายไว้ 9 ประเด็นให้มีในหลักสูตร อาทิ  ด้านนโยบาย  ความร่วมมือของเครือข่าย ทักษะที่จำเป็นในการช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารจัดการ ฯลฯ และได้แจ้งแผนการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างศูนย์เสมารักกับศูนย์ความปลอดภัย รวมทั้งได้แจ้งแผนการดำเนินงานในการวางกลไกในการทำงานในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 และการปรับรูปแบบของชุดเครื่องแบบพสน.ให้มีความเหมาะสมกับการทำงานในการดูแลนักเรียนของคณะครู ซึ่งไม่ใช่ลักษณะในการทำงานเชิงปราบปราม
2.ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื้อหา และโครงสร้างในหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งขั้นตอนในการขออนุญาตใช้หลักสูตรในระยะเวลาก่อน 30 วันจากผู้ว่าราชการจังหวัดและการดำเนินการขอเลขรุ่นในการฝึกอบรมที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและมีมติตามเสนอ