ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานแนะแนว (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ครั้งที่ 3/2567

คำสำคัญ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้มอบหมายให้นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ นักวิชาการศึกษา ศป.สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนงานแนะแนว (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกมล รอดคล้าย เป็นประธานการประชุม ขอสรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

1) คณะทำงานแต่ละส่วนราชการในกำกับ ศธ (สอศ. สพฐ. สกศ. สช. สสวท.) ได้นำเสนอแผนการดำเนินการแนะแนว (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 7 โครงการฯโดยมีมติในที่ประชุมว่า ประธานได้ให้ข้อแนะนำและเสนอแนวคิดร่วมกับคณะทำงานในการปรับปรุงรูปแบบการทำแพลตฟอร์มการนำเสนอแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ ศธ ในที่ประชุม เพื่อให้การนำเสนอมีความชัดเจนมากและยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดในแพลตฟอร์ม ดังนี้
1.ชื่อกิจกรรมการดำเนินงาน
2.กลุ่มเป้าหมาย
3.ผลการดำเนินงานที่จะได้รับ
4.กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป
(ให้ส่งงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใน 16.00น.)

2) ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯเป็นผู้จัดทำและออกแบบแพลตฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานในกำกับ ศธ ใช้เป็นแบบแผนเดียวกันในการนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งถัดไป หากโครงการใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำ ไม่ต้องรายงานในที่ประชุม แต่ให้ลงรายละเอียดลงไปในแพลตฟอร์มเพื่อให้ทราบพอสังเขปว่าจะมีการดำเนินการในระยะต่อไป และในรูปแบบแพลตฟอร์มให้ทำสัญลักษณ์รูปดาวกำกับไว้ในกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการถัดไปด้วย ซึ่งกำดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ ศธ จะต้องนำเสนอท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เพื่อที่จะรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรวงศึกษาทราบต่อไป