ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ


วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น – 15.00 น. ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมาย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีประเด็นความสำคัญ ดังนี้

  1. การปรับประเด็น 14 โครงการให้มีการจัดกลุ่มชื่อที่ซ้ำๆกันมาใช้ชื่อกลุ่ม/ประเภทเดียวกัน และมีให้การกำหนดชื่อโครงการใหม่ให้น่าสนใจ จึงมอบหมายให้แต่ละกรมไปกำหนดชื่อให้น่าสนใจ และเพิ่มให้ครบ 14 กิจกรรมโดยกิจกรรมที่เพิ่มได้แก่ พื้นที่ปลอดภัย(ธรรมนูญสุขภาพในรร.) การสร้าง platform รับนัดให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรศธ. ลดภาระงานครู นักเรียนและผู้ปกครองทันที
    2.การจัดกิจกรรมแถลงข่าว 14 กิจกรรมในวันแห่งความรักเติมเต็มความสุขให้กับนักเรียน กำหนดเป็นวันที่ 12 มกราคม 2567 ทำแบบธรรมดาไม่ต้องเช่าโรงแรม
    3.การดำเนินการ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้มีการทบทวนปรับกฎกระทรวงฯ
    4.ร่วมกันพิจารณข้อความ สติ๊กเกอร์ line ด้านสุขภาพจิต
    5.ประเด็นฝากคิด 2ประเด็นได้แก่ การตรวจค้นกระเป๋านักเรียน และการลงโทษนักเรียน