ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมประชุมอธิบายและนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ครั้งที่ 2)

คำสำคัญ


วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. มอบหมายให้ นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน ผอ.กลุ่มบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ศป.สพฐ. และนางสาวณัฐหทัย ผาคำ พนักงานราชการ ศป.สพฐ. เข้าประชุมอธิบายและนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเดซี่ อาคาร 2 ชั้น 9
โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
เรื่องเดิม
จากการประชุมอธิบายและนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ครั้งที่ 1) ประเด็นพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. ดังนี้

 • โครงการ 1.1 ผลักดันความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับชาติ
  มติที่ประชุม รับพิจารณา ประเด็นการประสานงานกับ ก.พ.ร. และสำรวจความต้องการแรงงานด้านไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงาน
 • โครงการ1.4 ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ มติที่ประชุม ปรับแก้ในแผนฯ ในประเด็นการผลักดันหลักสูตรด้านไซเบอร์ให้ไปสอดแทรกเป็นวิชาบูรณาการ หรือ หลักสูตรระยะสั้น แทนการผลักดันเข้าเป็นหลักสูตรแกนกลาง – รับพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้
  1. การมุ่งเน้นการผลักดันหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับอุดมศึกษา
  2. การจัดทำ Guideline เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงสายอาชีพด้านไซเบอร์ตั้งแต่ยังเด็ก
 • โครงการ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  มติที่ประชุม กำลังพิจารณา ประเด็นการเพิ่มความชัดเจนของตัวชี้วัด โดยให้กำหนดมูลค่าของทุนสนับสนุนแบบรายปี
  – รับพิจารณา ประเด็น การจัดประชุมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทุนบูรณาการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแผนฯ แก่หน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง