ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เข้าร่วมโครงการในการทำ MOU กับประเทศญี่ปุ่น (ดร.ฟูจิตะ) เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยให้คัดเลือกโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานต่อเนื่องตามแนวทางโครงการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

คำสำคัญ


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.ธีร์ ภวังคนันท์) พร้อมด้วย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายยุทธนา สำราญกิจ รองผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และกลุ่มวิจัยและพัฒนา ศป.สพฐ. เข้าร่วมการประชุมโครงการโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย จำนวน 21 โรงเรียน ซึ่งเคย เข้าร่วมโครงการในการทำ MOU กับประเทศญี่ปุ่น (ดร.ฟูจิตะ) เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยให้คัดเลือกโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานต่อเนื่องตามแนวทางโครงการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting โดยมีตัวแทนโรงเรียนนำเสนอ ดังนี้
๑. ดำเนินการตามข้อบ่งชี้ 7 ประการ ของโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
๒. มีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
๓. มีการประชุมวางแผน และดำเนินการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
๔. มีการสำรวจจุดเสี่ยงและแก้ไขจุดเสี่ยง มีรายงาน บันทึกด้านการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัย ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนติดกล้องวงจรปิด
๕. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และ ชุมชน ที่ร่วมให้การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมความปลอดภัย
๖. มีแผนปฏิบัติการที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านภัยพิบัติ ด้านการดำรงชีวิต ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีการให้ความรู้นักเรียนเรื่องความปลอดภัย
๗. มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และมีการฝึกซ้อม
๘. มีการจัดทำสถิติ อุบัติเหตุ ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
๙. มีคู่มือแนวทางด้านสถานศึกษาปลอดภัย
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

  • มีการโยกย้ายของบุคลากร จึงส่งผลต่อความต่อเนื่องและล่าช้าในการดำเนินงาน